بلاگ

آیا می توان از حباب زائی بتن برای نفوذ ناپذیر نمودن بتن استفاده نمود

استفاده از مواد حبابزا بویژه اگر با حفظ روانی و کاهش مصرف آب همراه باشد به کاهش نسبت آب به سیمان نیز منجر می شود و همراه با کاهش نفوذ پذیری ناشی از وجود حبابهای پراکنده ریز می تواند بسیار Read More