پلیت بار Platebar

پلیت بار، یک فاصله نگهدار با کف پهن(سطح مقطع زیاد) است. دارای دو کاور متفاوت است که در تقاطع میلگردها