سایدچیر Sidechair

سایدچیر فاصله نگهداری گیره دار و محکم و مناسب برای استفاده در سقف و کفهایی با وزن متوسط است. مدل