تندگیر کننده – ضد یخ فاقد کلر

تندگیر کننده – ضد یخ فاقد کلر Plastit NCl پلاستیت NCl یک افزودنی زودگیرکننده جهت بتن ریزی در سرما می‌باشد.