تندگیر کننده بتن و ملات غیر مسلح – ضد یخ حاوی یون کلر

تندگیر کننده بتن و ملات غیر مسلح – ضد یخ حاوی یون کلر Plastit Cl پلاستیت Cl یک افزودنی زودگیرکننده