اسپیسر پلاستیکی گیره دار Multichair

یک اسپیسر پلاستیکی گیره دار مناسب برای نقطه تقاطع آرماتورها، بویژه در اعضای بتنی پیش ساخته است. مدل کد (mm)