اسپیسر پلاستیکی کیجبار Cagebar O

کیجبار برای ایجاد فاصله مناسب در شمع بندیهای ستونی یا شبکه ای بکار می رود و در پایه پل ها،