اسپیسر پلاستیکی پاورچیر Powerchair

پاورچیر مناسب فنداسیون‌های حجیم با ارتفاع پی بیشتر از یک متر می‌باشد خواص و اثرات – مطابق با استاندارد BSI