اسپیسر دایره ای Roundchair

اسپیسر دایره ای و محکم که برای سطوح بزرگ به آسانی بکار می رود. استفاده ازRoundchair به صرفه و راحت