اسپیسر استرند Strandfix

Strandfix اسپیسر مناسب جهت و لتاژ کابل های استرند در تحکیم کوه ها، سد سازی و ساخت پل ها.