ابزار هم تراز کاشی سرامیک

این ابزار به شما کمک میکند کلیه ناخنک ها و بالا و پاینی سرامیک، سنگ و کاشی را در کف