حضور در برخی پروژه های ملی کشور

شرکت آهاب
۱- پروژه خط ۶ متروی تهران
۲- پروژه شهر آفتاب
۳- پروژه اداری تجاری صدر
۴- پروژه شهرک آویشن دماوند

شرکت جهاد نصر اصفهان
۱- پروژه خط ۴ متروی تهران

شرکت ارسا ساختمان
۱- پروژه آزاد راه تهران شمال

شرکت سایبر بین الملل
۱- پروژه خط ۶ متروی تهران
۲- پروژه مسکن مهر پرند ۱۴۰۰ واحدی

شرکت پیمانکاری و مشاور پارس آب تدبیر
۱- پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر پیشوا

شرکت عمران سریر
۱- مترو خط ۷ تهران

افزودنی بتن