اسپیسر بتنی

بر اساس محاسباتی که متخصصان سازه انجام می دهند برای نزدیک شدن نتیجه به این محاسبات قرارگیری درست میلگردها در سر جایشان بهنگام بتن ریزی امری مهم و ضروری است برای این منظور از مصالح ساختمانی با نام اسپیسرها استفاده می کنند. اسپیسرهای بتنی به علت هم جنس بودن با بتن درهم امیخته شده و شکافی ایجاد نخواهد شد که این امری مهم در جلوگیری از فساد و خوردگی میلگرد خواهد بود. همچنین در این راستا از نظر ضریب انقباض و انبساط با بتن یکسان هستند و این امر در پوشانندگی کامل میلگردها فوق العاده موثر خواهد بود.

درهنگام استفاده کردن از این محصول گاهی از گیره های پلاستیکی برای نگهداری اسپیسرهای بتنی استفاده میشود که در این زمان نیز چون گیره ها از بالا متصل می شوند حداکثر به مقدار 5 میلی متر در بتن فرو رفته و از نظر ایجاد فاصله مشکلی را به همراه نخواهند اورد.

قیمت بالا برای تولید اینگونه اسپیسرها، شرایط سخت تولید، حمل و نقل سخت به علت سنگینی خیلی زیاد و اینگونه مسائل باعث می شود استفاده از اسپیسرهای بتنی رایج نشده و معمول نگردد. البته گاهی برای پروژه های خیلی بزرگ در حجم خیلی بالا کاری این محصول استفاده می گردد اما هنوز تعداد تولیدکننده اسپیسر بتنی کمی وجود دارد و گاهی حتی برای تولیدکنندگان نیز شاید انجام این کار به صرفه نباشد.

اسپیسر، تولیدکننده اسپیسر، قیمت خرید اسپیسر