آیا می توان از حباب زائی بتن برای نفوذ ناپذیر نمودن بتن استفاده نمود

استفاده از مواد حبابزا بویژه اگر با حفظ روانی و کاهش مصرف آب همراه باشد به کاهش نسبت آب به

  • Home
  • بلاگ
  • آیا می توان از حباب زائی بتن برای نفوذ ناپذیر نمودن بتن استفاده نمود